financiële verantwoording!

   

Financiële verantwoording

De belangrijkste bron van inkomsten wordt verkregen door het ophalen van oud papier. Daar zetten zich circa 50 vrijwilligers voor in met hart en ziel.

De middelen die binnen komen worden uitsluitend aangewend binnen de doelstelling van de stichting.

De penningmeester informeert tenminste tweemaal per jaar het besuur omtrent de financiële gang van zaken. In het begin van het jaar maakt de penningmeester de staat van baten en lasten op alsmede de balans van het voorgaand jaar.

Deze stukken worden voorgelegd aan een externe deskundige en met diens ‘akkoord’ legt de penningmeester het voor aan het bestuur.

Bij akkoord van het bestuur wordt de penningmeester decharge verleend. 

Interne financiële controle

Binnen de stichting wordt kasgeld zoveel mogelijk vermeden. De penningmeester heeft de beschikking over een bankpas waarmee aan de betaalverplichtingen voldaan kan worden.

De voorzitter beschikt ook over een bankpas waarmee hij de rekening op elke gewenst moment kan inzien.

 

Staat van baten en lasten

 

Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door de lage papierprijzen, evenals in 2019. Mede daarom is er extra aandacht gevraagd van onze sponsoren.

Het financieel overzicht ziet er als volgt uit:

 

Inkomsten 2019 2020
Opbrengst oud papier 5.926,36 5.349,44
Bijdrage sponsoren    665,-- 2.910,--
Rente    353,51    594,22
  ------------- -------------
  6.944,87 8.853,66

Uitgaven

Kosten Bestuur                  -,-                 -,-
Kosten aanhangers 1.110,20    485,77
Vrijwilligers 1,671,-    878,77
Kosten bank en website    230,65    193,34
Donaties aan kerkgemeenschap 3.523,89 4.479,62
  ------------- -------------
  6.535,74 6.037,50
Resultaat     409,13 2.816,16

Het resultaat is toegevoegd aan de reserve

De reserve wordt ingezet om het noodzakelijke onderhoud mede mogelijk te maken conform de doelstelling van de stichting. de omvang van de reserve is beperkt en kan alleen worden ingezet ter ondersteuning.

 

Balans van het afgelopen jaar:

Voor de balansgegevens druk op deze link: Balans 2020