STATUTEN

 

Statutenwijziging/2018

95553

 

Heden, acht en twintig oktober tweeduizend achttien, verschenen voor mij, Mr. ---­

Norman Herman Wessel, notaris te de gemeente Tynaarlo:------------------------------

1.    de heer ALEXANDER JOHANNES SCHOLTEN, geboren te Coevorden op-­

        vier december negentienhonderd zes en veertig, wonende te 7742 PP --------­

        Coevorden, Europaweg 13, houder van een Nederlands paspoort met --------­

        nummer NMDLD1191, afgegeven door burgemeester van de gemeente ------­

        Coevorden, geldig tot twaalf december tweeduizend achttien, gehuwd; ---------

2.     de heer JAN HERMAN DE VRIES, geboren te Enschede op zes februari ----­

        negentienhonderd drie en veertig, wonende te 7742 WN Coevorden, van-----­

        Twickelolaan 30, houder van een Nederlands paspoort met nummer-----------­

        NSJ25PH07, afgegeven door burgemeester van de gemeente Coevorden, --­

        geldig tot vier oktober tweeduizend zes en twintig, gehuwd; ------------------------

te dezen handelende als respectievelijk voorzitter en bestuurder, en in die ---------­

hoedanigheid als bevoegd bestuurders van de stichting: STICHTING ----------------­

RESTAURATIE- EN ONDERHOUDSFONDS R.-K. H. WILLIBRORDUSKERK --­

COEVORDEN, statutair gevestigd in de gemeente Coevorden, kantoorhoudende -

te 7741 JO Coevorden, Dwenger 7, ingeschreven in het handelsregister van de --­

Kamers van Koophandel onder dossiernummer 53693361, en deze stichting als -­

zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende en volgens hun verklaring ,handelend -

ter uitvoering van het na te melden besluit van het bestuur van de eerder ----------­

genoemde stichting. --------------------------------------------------------------------------------­

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden daartoe:--------------------------

in de gemeente Coevorden is gevestigd de stichting: Stichting Restauratie- en Onderhoudsfonds R.-K. H. Willibrorduskerk Coevorden opgericht bij akte op -

zeven en twintig september tweeduizend elf verleden voor mij, notaris, welke stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van ------------­

Koophandel onder dossiernummer 53693361; ----------------------------------------­

de statuten van de stichting zijn sedertdien niet gewijzigd; -------------------------­

in de op twee oktober tweeduizend achttien gehouden bestuursvergadering, -

waarbij aan alle wettelijke en statutaire eisen werd voldaan, is besloten de ---­statuten van de stichting te wijzigen; ------------------------------------------------------

van gemeld besluit blijkt uit het aan deze akte te hechten afschrift van de -----­

notuIen van gemeIde vergadering. ---------------------------------------------------------­

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat is besloten om de gehele

statuten te wijzigen. Op basis van voormeld besluit luiden de statuten thans:          

 

Naar boven