boekjaar en jaarstukken!

 

Artikel 9

 

1.    Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van 
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naa
r de eisen die 
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken
, bescheiden en andere 
gegevensdrage
rs op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de
rechten en verp
lichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3.    Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar de
balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken,
op papier te stellen en vast te stellen.
De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door
het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant 
administratieconsulent dan wel een andere deskund
ige in de zin van artikel 
2:393 Burgerlijk We
tboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek  
verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een
verklaring omtrent de getrouw
heid van de in het vorige lid bedoelde stukken.

4.    Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven
jaren te bewaren.

5.    De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op 
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere

gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging 
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd 
leesbaar kunnen worden gemaakt.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGLEMENT!

 

Artikel 10

 

1.    Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling
behoeven.

2.   Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3.   Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beĆ«indigen.

4.   Op de vaststelling, wijziging en beĆ«indiging van het reglement is het bepaalde

       in artikel 11 lid 1 van toepassing.

 

 

Naar boven