slotbepalingEN!

 

Artikel 13

 

1.    In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

 

2.    Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

 

WAARVAN AKTE is verleden te Coevorden op de datum in het hoofd van deze

akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan
hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volled
ige  
voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de 
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de 
gevolgen, die voor partijen u
it de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de comparanten en vervolgens door mij, notaris.