bestuur!

 

Defungeren

 

Artikel 7

 

Een bestuurder defungeert:

a.    door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar 
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;

b.    door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

c.    door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;

d.   door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;

e.    door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VERTEGENWOORDIGING!

 

Artikel 8

 

1.    Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

2.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 
handelende bestuurders
.

3.    Tegen een handelen in strijd met artikel 4 lid 3 kan tegen derden beroep

        worden gedaan.

4.     Het bestuur kan volmacht verlenen aan de voorzitter of secretaris om de

stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.