statutenwijziging!

 

Artikel 11

 

1.    Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot  
statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
.

2.    De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariĆ«le akte tot stand komen.

Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

3.   De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ONTBINDING EN VEREFFENING!

 

 

Artikel 12

 

1.    Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

2.    Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1
van overeenkomstige toepassing.

3.    Indien het bestuur besluit tot ontbinding van de stichting vervalt het 
liquidatiesald
o, aan de locatieraad dat ten tijde van de ontbinding het 
beheer over
de H. Willibrorduskerk te Coevorden heeft, zulks onder de 
voorwaarde dat deze gelden zolang de kerk voor de e
redienst in gebruik blijft,
ten goede komen aan de bevordering van de Rooms Katholieke gemeenschap te

       Coevorden. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het
liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. 

4.   Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het 
besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.

5.   Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgesch
reven termijn onder 
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

6.   Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 , Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek van toepassing

 

 

Naar boven