bestuur!

 

Vergaderingen

 

Artikel 5

 

1.    De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de 
plaats als bij de oproeping is bepaald.

2.    Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een 
vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval
aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van ba
ten en lasten.

3.    Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer een van de bestuurders 
daartoe de oproeping doet.

4.    De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren,
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meege
rekend, door 
middel van een oproepingsbrief.

5.    Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering,
      
de te behandelen onderwerpen.

 

6.    De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is 
voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat
moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige

       bestuurder.

7.    De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris 
wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De 
notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering
als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens 
bewaard door de secretaris.

8.    Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde

        bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BESTUUR!

 

Besluitvorming

 

Artikel 6

 

1.    a.  Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de 
     meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of 
     vertegenwoordigd is.

       b.  Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder
     laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de 
     voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een 
     bestuurder kan daarbij slechts voor
één  andere bestuurder als 
     gevolmachtigde optreden
.

c.  Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde 
     bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede 
     vergadering bijeengeroepe
n, te houden niet eerder dan twee en niet later
     dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering 
     kan ongeacht het aantal aanwezige of verteqenwoordiqde bestuurders
     worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste 
     vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de
     tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan
     worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of verteqenwoordiqde

            bestuurders.

2.    Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 
onderwerpen, mits met algemene stemmen
, ook al zijn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet

       in acht genomen.

3.    Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten 
nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas
opgemaakt
, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt

       bewaard.

4.    a.  ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor 
     zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
     bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
     uitgebrachte stemmen.
 

       b.  Bij staking van stemmen wordt het voorstel aangehouden tot de volgende

            vergadering.

 

5.    a.  Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of
     meer bestuurders vóór de s
temming een schriftelijke stemming verlangen.

      

        b.  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

 

6.         Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 

7.         In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de

             vergadering.

 

NAAR BOVEN